Điều khoản dịch vụ

blog-14

Đây là điều khoản giữa học viên và TIZINO. Bạn vui lòng đọc kĩ các thông tin bên dưới để bảo đảm quyền lợi cho mình.

Điều khoản chung

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web tizino.com, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do TIZINO cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”). Dịch vụ do TIZINO sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn không có quyền truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: tizino.academy@gmail.com

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web tizino.com. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi.

Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web tizino.com. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web tizino.com. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web tizino.com kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web tizino.com thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

error: Content is protected !!